Select the search type
  • Site
  • Web
Search

จุดประสงค์

 

1. เพื่อให้บริการแก่นิสิต คณาจารย์และ บุคลากรภายในมศว.และบุคคลทั่วไป

2.เพื่อช่วยให้ผู้รับบริการสามารถแก้ไข ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิต สัมพันธภาพ ความเครียด การเรียน การทํางาน ครอบครัว และอื่น ๆ ได้

3. เพื่อให้บริการ และเป็นเครือข่ายภายใน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4. เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ สร้างเครือข่ายการทํางานในวิชาชีพการให้ การปรึกษาเชิงจิตวิทยาในประเทศไทย

5. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยา การปรึกษาและความรู้เกี่ยวกับทักษะในการ นําเทคนิคต่าง ๆไปปฏิบัติงานให้เกิด ประสิทธิภาพมากขึ้น